Tajemnice radosne Różańca Świętego

„O Najdostojniejsza nad całe stworzenie Maryjo Panno,
której samej, przed wszystkimi świętymi
dla godności macierzyństwa Boskiego
podał Bóg w moc szafarstwo drogich skarbów swoich,
Ciebie to, zarówno anielskie duchy w niebiesiech,
jak i wszyscy żyjący na ziemi błogosławią,
pod Twoją garnąc się opiekę,
a z nimi błogosławimy Ciebie i my grzesznicy,
prosząc pokornie,
abyś nas pod swoją miłościwą przyjąwszy obronę
we wszystkich smutkach i przygodach naszych
pocieszycielką okazać się raczyła”

 

(bł. Edmund – Zbiór artykułów
z dziedziny wychowania  i wiedzy, cz. II)

 

 

Będąc wielkim Twoim czcicielem bł. Edmund zaszczepił i w naszych sercach- sercach Służebniczek dziecięcą miłość i zaufanie do Ciebie – najlepszej Matki. Trwając na modlitwie u stóp Twojego Syna pragniemy wraz z Tobą Maryjo dziękować Bogu za naszego Ojca Założyciela oraz prosić o łaskę Jego kanonizacji. Twojemu wstawiennictwu powierzamy także całe Zgromadzenie Służebniczek realizujące swój charyzmat w czterech gałęziach, prosząc o jego duchowy i liczebny rozwój.

 

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

 

Bł. Edmund Bojanowski zapisał: „ Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie. Wyznaję, że wszystko co czynię jest na chwałę Bożą.” /Positio, t. II/
Nasz bł. Ojciec Założyciel nieustannie pytał Boga o Jego pragnienia i zamiary względem siebie i innych ludzi. We wszystkich wydarzeniach i doświadczeniach widział działanie Boże. Potrafił otworzyć swoje serce na Bożą wolę i dlatego drzwi Jego domu były zawsze otwarte dla potrzebujących.
Maryjo Służebnico Pańska, wypraszaj nam łaskę otwartości serca na Boże plany i natchnienia.

 

Nawiedzenie Świętej Elżbiety

 

„Całe Jego życie to jeden wątek miłości bliźniego, to ciągła pamięć o tym, który cierpi, to ustawiczne miłosierdzie.(…) Nie było usługi, bądź sąsiedzkiej, bądź narodowej, której by się nie podjął z ochotą i nie oddał z całym poświęceniem duszy chrześcijańskiej.” /z mowy pogrzebowej ks. Stanisława Gieburowskiego/
Bł. Edmund Bojanowski szedł do ludzi ubogich i chorych a przede wszystkim do dzieci pragnąc ich uszczęśliwić, napełnić radością, podzielić się Bogiem.
Maryjo napełniona nadzieją i szczęściem płynącym z bliskości Jezusa, naucz nas wnosić Boga we wszystkie miejsca do jakich jesteśmy posłani.

 

Narodzenie Pana Jezusa

„Ojcze niebieski. Co nas w zaraniu życia spuściłeś z łona swojego na świat jako w ogród wielki: Usłysz wołanie nasze, kiedy odbiegliśmy daleko od Ciebie w ciemne gęstwiny. Oto w pyle ziemi wołam z braćmi swymi: Stwórco nasz, prowadź nas głosem Twoim.” /Zbiór…, cz. II/
Bł. Edmund Bojanowski nieustannie odkrywał w sobie Boży obraz i podobieństwo i poddając się działaniu łaski stawał się coraz bardziej takim, jakim chciał Go mieć Bóg – dziecięco kochającym, pokornym i prostym.
Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko, wypraszaj nam łaskę dziecięctwa Bożego, byśmy mogli coraz bardziej upodabniać się do Jezusa – ukochanego Syna Ojca Niebieskiego.

 

Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

 

„Chciał Pan Bóg, ażeby dzieło jemu powierzone miało znamiona sprawy Bożej, więc go nie wyniósł na godność kapłańską, (…) nie dał mu wysokiego stopnia nauki, ani znaczenia, ani honorów świata (…), aby nic zgoła w dziele, które miał spełnić nie było, co by wysokość stanu, rozum lub moc ludzka zalecały.(…) aby się tym jaśniej pokazało, że nie to narzędzie słabe, ale On sam wszechmocną prawicą swoją to sprawia.” /z mowy pogrzebowej ks. Antoniego Brzezińskiego/
Nasz bł. Ojciec Założyciel ofiarując Bogu skarb swojego życia, wskazuje nam na potrzebę oddania tego co jest Jego wyłączną własnością.
Maryjo, pragniemy wpatrzone w Ciebie ofiarować swoje życie – czas, modlitwę, pracę i cierpienia – aby służyły zbawieniu innych ludzi.

 

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

 

„Ty cichy i spokojny w zgodzie ze sobą, mocny i silny Tym, któremu niezłomnie i po męsku poślubiłeś życie i służbę, idziesz do swojego celu, u którego najśliczniejszy wieniec (…) a niewiędnący Cię czeka! …tętni świat ziemski wokoło Twej duszy, którą napełnił wyższy i prawdziwszy od niego.” /Z listu A. Bronikowskiego do Edmunda Bojanowskiego, w: Korespondencja…, t. II/
Bł. Edmund uczy nas codziennego odnajdywania Boga – jedynego sensu, celu i motywacji każdego działania.
Maryjo, pragniemy na Twój wzór niestrudzenie szukać Jezusa – w Eucharystii, na modlitwie i w drugim człowieku.

Matko Boża, Niepokalana Pani. Głębokim pragnieniem naszego Ojca Założyciela było szerzenie Twojej czci wśród ludzi, pragnął byś była bardziej znana i kochana. Dzisiaj my – Służebniczki przynosimy Ci nasze pragnienie – by kult Bł. Edmunda rozszerzał się w całym Kościele i świecie na większą chwałę Bożą i Twoją cześć.

„A tak prowadź nas do Boga
Gwiazdo nasza! Panno Droga!(…)
Dostojna Matko Przedwiecznego Słowa
Zawsze na pomoc grzesznikom gotowa!(…)
O Panno Święta i Niepokalana
Bądźże na wieki wieków wychwalana
I mnie swojemu słudze daj, bym Ciebie
Mógł chwalić i widzieć zawsze w niebie.”

/ z hymnu do Matki Bożej – Zbiór…, cz. II)

 

Opracowała: s. M. Małgorzata Kalicińska