Powołanie

Dar powołania do życia zakonnego domaga się odpowiedzi oraz odpowiedzialności za jego wierną realizację na każdym etapie życia. Siostry poprzez formację, dążą do osiągnięcia celu, dla którego zostały stworzone i powołane przez Boga.

 

Do Zgromadzenia może być przyjęta każda katoliczka, która kieruje się intencją poświęcenia się służbie Bogu, posiada dobre zdrowie fizyczne, psychiczne i moralne oraz jest wolna od przeszkód kanonicznych.

 

ETAPY FORMACJI:  

 

kadydatkiKANDYDATURA:

przyjęte do Zgromadzenia dziewczęta odbywają okres przygotowawczy – kandydaturę. W tym czasie mają możliwość bliższego poznania Zgromadzenia  i jego charyzmatu.

 

 

 

postulantkiPOSTULAT:

w czasie tego etapu postulantki weryfikują własne powołanie, uzupełniają wiedzę religijną i dążą do pełnego rozwinięcia osobistych przymiotów i umiejętności praktycznych związanych z realizacją charyzmatu Założyciela oraz misji Zgromadzenia.

 

W Polsce kandydatura i postulat odbywa się w domu macierzystym, Krakowska 15, 39-200 Dębica. W Boliwii kanydatura odbywa się w Cochabamba, a postulat Callajchulpa – Tiquipaya.

 

nowicjuszkiNOWICJAT:

formacja nowicjacka przebiega w atmosferze modlitwy, skupienia i pokoju oraz pewnego odosobnienia od świata. Nowicjuszki w tym czasie starają się dokładniej rozpoznać swoje powołanie i jak najlepiej przygotować się do złożenia pierwszych ślubów.

W Polsce dom nowicjatu znajduje się w Tuchowie,  ul. Zielona 10, 33-170 Tuchów, tel. 014 652 58 36, e-mail: nowicjattuchow@poczta.fm. W Boliwii – Callajchulpa – Tiquipaya.

 

juniorystkiJUNIORAT:

czas od pierwszych ślubów do profesji wieczystej, zwany jest junioratem. Siostry juniorystki przebywają na placówkach Zgromadzenia, gdzie poprzez modlitwę pełnione posługi i inne ćwiczenia zakonne przygotowują się do złożenia ślubów wieczystych. Formację w junioracie odbywają pod kierownictwem siostry mistrzyni. W ostatnim roku junioratu poprzez tzw. czas probacji siostry przygotowują się do wieczystych zaślubin.

 

Służebniczki BDNP (22)FORMACJA STAŁA:

polega na ciągłym dążeniu do wzrostu duchowego, pogłębianiu wiedzy religijnej i uzupełnianiu kwalifikacji zawodowych, a także nabywaniu umiejętności przystosowywania się do zmieniających się warunków czasu i wynikających stąd nowych zadań, z zachowaniem wierności swemu powołaniu i charyzmatowi Zgromadzenia.

 

Działanie Ducha Świętego skłania siostry do przestrzegania momentów modlitwy, milczenia i samotności oraz wytrwałej prośby o Boży dar mądrości pośród trudów każdego dnia.

 

Proces formacji trwa przez całe życie i zmierza do pełnego zjednoczenia się z Jezusem w wieczności.

 

Dla kogo bije Twoje serce?

(wykonanie: Siostry Służebniczki BDNP)