Służebniczki

Nasze naśladowanie Chrystusa przez profesję i praktykę rad ewangelicznych prowadzi nas do uobecniania Chrystusa w świecie przez osobiste świadectwo.

Im bardziej upodabniamy się do Niego, tym bardziej czynimy Go obecnym w świecie.

 

SŁUŻEBNICZKI

 

Powołanie nas przez Jezusa do wspólnoty z Nim odkrywamy jako powołanie również do wspólnoty z innymi, by dzielić styl życia i posłannictwa oraz być znakiem zjednoczenia w uwielbieniu Boga i w rzeczywistym doświadczeniu komunii.

 

SSłowo Boże

Biblia jest dla nas ziemią, na której rośniemy, powietrzem, którym oddychamy, pokarmem, którym krzepimy naszą duchowość, jak Maryja.

 

 

ŁŁaska Boża

Modlitwę rozumiemy jako czas przebywania z Panem, aby On mógł działać w nas, aby mógł wejść w nasze życie pełne rozproszeń i trosk, umocnić nas i prowadzić, aby całe nasze istnienie mogło naprawdę należeć do Niego.

 

U Ubóstwo

Dzięki praktykowaniu ubóstwa możemy przeżywać w pełni nasze życie „ukryte z Chrystusem w Bogu” /Kol 3,3/ dla zbawienia świata, w duchu bezinteresowności i poświęcenia się sprawom, które nie cieszą się uznaniem ani poklaskiem.

 

Z Życie wspólne

Nasze życie wspólnotowe odpowiada pragnieniu Założyciela, aby odzwierciedlać życie Chrystusa Sługi i urzeczywistniać charyzmat służby kształtując swoje życie według wzoru pierwszej wspólnoty w Jerozolimie, dzieląc troski i nadzieje, modlitwę i działalność, pracę i dobra materialne. Fundamentem naszych wspólnot jest osoba Jezusa Chrystusa.

 EEucharystia

Staramy się tak kształtować osobistą i wspólnotową potrzebę kultu eucharystycznego, byśmy za przykładem naszego Ojca Założyciela, nigdy nie żałowały czasu na spotkanie z Jezusem w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagradzania wszelkich win i występków świata.

 

B Bezinteresowność

Jesteśmy, podobnie jak Chrystus, powołane dla drugich: całkowicie ogarnięte miłością ku Ojcu i zupełnie oddane Chrystusowi w służbie zbawienia ludzi.

 

 

NNadzieja

Za przykładem bł. Ojca Założyciela – w Boskim Sercu Jezusa odnajdujemy źródło wielkiej miłości do Ojca i ludzi oraz czerpią z Niego moc, by kochać i służyć jak Chrystus. W szczególny sposób czcimy Najświętsze Serce Zbawiciela i szerzymy nabożeństwo ku Niemu.

IInni (dzieci, ubodzy, chorzy)

Pozostając wierne charyzmatowi Założyciela, za swój zasadniczy obowiązek apostolski uważamy pracę opiekuńczo-wychowawczą wśród dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Wychowujemy i nauczamy dzieci jako najdroższy skarb Pana Jezusa, wpajając w ich młode umysły i serca prawdziwe, gruntowne poznanie Chrystusa oraz gorącą i szczerą miłość Boga i bliźniego. Za wskazaniem Założyciela otaczamy opieką i troska ubogich i chorych starając się służyć “jakbyśmy samemu Jezusowi służyły”.

 C Czystość

Ślubowana przez nas czystość, jest wyrazem wiary i miłości, jest piękną ozdobą oraz przedmiotem wielkiej czujności i troski, bo „skarb ten w glinianych naczyniach nosimy”.

 

 

  Z (2)Zaufanie Opatrzności

Świadome naszej ludzkiej słabości uciekamy się z ufnością do Bożego Miłosierdzia i Opatrzności zawierzając najpierw nasze braki i ograniczenia, byśmy następnie z radością, nadzieją i chrześcijańskim optymizmem potrafiły skutecznie apostołować w środowisku.

 

KKKościół

Bł. Edmund uczył, że „Matka Kościół jest uzewnętrznionym, pełnym piękności dziełem Boga, które nas żywi i uczy w duchowym życiu”. Jedyną właściwą relacją służebniczki wobec Kościoła jest jej dziecięca postawa względem niego.

 

 

IIImmaculata czyli Niepokalana

W Maryi Niepokalanej – Służebnicy Pańskiej szukamy cech prawdziwej służebniczki gotowej zawsze do pełnienia misji. Mamy być w Jej rękach narzędziem całkowicie Jej oddanym, zawsze pomagać w doprowadzeniu potrzebującego człowieka do spotkania z Chrystusem.