Posługa w świetlicach

Błogosławiony Edmund Bojanowski, otwarty na natchnienia Ducha Świętego, uczynił pracę apostolską racją bytu Zgromadzenia.

W Regule napisał:

 

„Jak Chrystus cały oddał się wypełnianiu woli Tego, który Go posłał, Ojca, tak Służebniczki Najświętszej Rodzicielki Jego całą pracę swoją oddadzą wypełnieniu apostolskich obowiązków”

Konstytucje 92

 

Papież Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice Deus Caritas Est podkreślił, że nasze czasy domagają się nowej gotowości do wychodzenia naprzeciw potrzebującemu bliźniemu. Zauważył także ważność nowych form współpracy instytucji państwowych i kościelnych, oraz podkreślił rolę wolontariatu. Zgromadzenie Służebniczek z woli Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego pragnie nieustannie wychodzić naprzeciw potrzebom tych, z którymi się na co dzień spotyka. Ponieważ mimo upływającego czasu i zmian cywilizacyjnych niezmienny jest fakt dobrego wychowania dzieci i młodzieży. W dzisiejszej rzeczywistości XXI wieku Nasze Zgromadzenie pragnie „na nowo rozpalać charyzmat Boży” i w codziennej posłudze pomagać rodzinom w chrześcijańskim wychowaniu dzieci i młodzieży. Taką formą wsparcia i realizacji misji Zgromadzania jest prowadzenie świetlic.

 

Świetlice –

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP przeznaczone są dla dzieci i młodzieży żyjącej w bardzo trudnych warunkach materialnych, niezamożnej, potrzebującej wielorakiego wsparcia, pochodzących z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, alkoholowych i środowisk podwyższonego ryzyka. Do świetlicy przyjmowane są dzieci i młodzież szkolna, przejawiająca trudności w zakresie realizacji programu szkolnego, zaburzenia zachowania i defekty uspołecznienia, ale jednocześnie pragnąca rozwijać potencjał twórczy, zainteresowania i talenty. Akceptując jej normy podejmują decyzję o przynależności do świetlicy. Organizacja i działania opiekuńczo – wychowawcze i profilaktyczno – terapeutyczne wynikają ze specyfiki środowiska, z którego pochodzą wychowankowie i w jakim świetlica działa.

 

Celem –

każdej placówki jest integralny rozwój wychowanków, eliminowanie istniejących nieprawidłowości rozwojowych i zaburzeń zachowania oraz wsparcie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny, szczególnie znajdującej się w sytuacji trudnej.
Podstawowym celem oddziaływań na wychowanków świetlicy jest wsparcie pełnego rozwoju ich osobowości w duchu katolickim oraz dla ich pełnej integracji społecznej, przygotowywanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w życiu.

 

Bł. Edmund rozumiał, że w rozwoju człowieka nie chodzi tylko o to, aby stał się sprawny życiowo, ale żeby jako Dziecko Boże wzrastał osobowo. Był przekonany, że słowa nauki nie wystarczą, dzieci, lud, nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają.