Posługa opiekuńczo – wychowawcza wśród dzieci

Siostry, pozostając wierne charyzmatowi Założyciela, uważają za swój zasadniczy obowiązek apostolski pracę opiekuńczo-wychowawczą wśród dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Wychowują i nauczają dzieci jako najdroższy skarb Pana Jezusa, wpajając w ich młode umysły i serca prawdziwe, gruntowne poznanie Chrystusa oraz gorącą i szczerą miłość Boga i bliźniego. Konstytucje 95

Bł. Edmund Bojanowski w wychowaniu zwracał szczególną uwagę na prostotę, która jest charakterystyczną cechą dziecka. W jej rozwoju widział podstawę do wychowania dzieci na ludzi przejrzystych, prawych, otwartych na Boga i ludzi, szczerych, odpowiedzialnych. Jego odpowiedzialne spojrzenie na dziecko wyrażało się przez rozumienie wychowania jako przysposabiania do całości swego życia na miarę swoich potrzeb i możliwości rozwojowych. Miłość rozumiał jako bezinteresowny dar z siebie. Był przekonany, że dzieci należy uczyć się tyle dobrym słowem, co przede wszystkim przykładem własnego życia.

Przykład życia bł. Edmunda, jego troska o integralne wychowanie jest nieustannie inspiracją do realizowania charyzmatu. Zgromadzenie w duchu bł. Edmunda nieustannie podejmuje działania mające na celu troskę o dobre wychowanie dzieci.

Odczytując wciąż na nowo charyzmat Założyciela Siostry apostolską posługą obejmują dzieci w ochronkach, świetlicach a także na katechezie oraz w prowadzonych przy parafiach grupach apostolskich, zawsze mając na uwadze prośbę Założyciela: „Co do prowadzenia dzieci, zachować najdrobniejsze szczegóły, które są przepisane, bo nie uwierzycie, jak wielkiej w tym jest wagi każda, choćby rzecz najdrobniejsza”

 

Spojrzenie na wychowanie dziecka, które proponuje nam bł. Edmund obejmuje rzeczywistość doczesną i nadprzyrodzoną, dotyka kontekstu osoby i całej ludzkości, jest oparte na tradycji i historii, obliguje, by rzetelnie rozpoznać szanse i zagrożenia aktualnej rzeczywistości oraz odpowiedzialnie i daleko w przyszłość dążąc do najwyższych wartości – czytamy: Wychowanie integralne dziecka przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego.

 

program wychowaniaW związku z wejściem w życie nowej podstawy programowej oraz badań wśród rodziców i nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenie zostało dokonane uaktualnienie Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Wydane przez Zgromadzenie Wydanie II, uzupełnione i rozszerzone Programu zawiera treści programowe dostosowane do wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian prawnych. Uaktualnienia dokonała działająca przy Zgromadzeniu Komisja ds. wychowania.

 

Celem programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego – czytamy we wstępie – jest integralne wychowanie i pełny rozwój dziecka, w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości oraz jego udostępnienie dla nauczycieli, dla których cele wychowania są zbieżne z niniejszym programem.

Publikację poszerzono o:
– propozycję programu pracy z rodziną celem uściślenia współpracy z rodzicami w wyniku wzajemnej wymiany i doświadczeń;
– wprowadzenie dziecka w świat języka nowożytnego;
– przykładowy plan miesięczny;
-arkusz obserwacji i diagnozy;
-procedurę ewaluacji oraz wnioski wypływające z niej, a dotyczące poszczególnych obszarów wychowawczo-dydaktycznych. Wzbogacono również bibliografię o nowe, aktualne propozycje z różnych dziedzin nauki.

Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda spełnia warunki ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i może być dopuszczony do użytku w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Osoby zainteresowane Programem prosimy o kontakt z s. Małgorzatą –
tel: 797907268

 

Aktualnie Siostry sprawują posługę opiekuńczo wychowawczą  wśród najmłodszych dzieci w 21 przedszkolach, w tym 18 OCHRONKACH prowadzonych przez Zgromadzenie.

 


OCHRONKA w Szebniach