Okiem służebniczki – ochroniarki

29-04-2020 | Warto przeczytać

3 maja 2020 r. przypada 170. rocznica otwarcia przez bł. Edmunda Bojanowskiego pierwszej  wiejskiej ochronki.  Data ta przeszła do historii jako początek istnienia Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

Edmund Bojanowski wychowując się, a potem mieszkając na wsi, poznał życie i warunki bytowe prostego ludu. Ponieważ był człowiekiem otwartym na działanie Ducha Świętego, potrafił rozeznawać  znaki czasu i  dzięki ogromnej wrażliwości serca wychodził naprzeciw potrzebom drugiego człowieka. Zainspirowany broszurą Augusta Cieszkowskiego „O ochronach wiejskich” 3 maja 1850 r., w domu wieśniaczki z Podrzecza – Franciszki Przewoźnej, uroczyście otworzył ochronkę, w której pracę z dziećmi powierzył trzem wiejskim dziewczętom. Ich zadaniem była opieka i wychowanie ubogich, opuszczonych i zaniedbanych dzieci, które często z powodu ignorancji rodziców wystawione były na przedwczesną deprawację.

Pierwsze ochroniarki prowadziły życie wspólnotowe, zajmowały się wychowaniem dzieci oraz posługą chorym i ubogim w środowisku. Czyniły to bezinteresownie. Źródłem ich utrzymania była praca w  posiadłościach właścicieli majątków ziemskich.  Bojanowski, kandydatkom na ochroniarki stawiał trzy warunki: miały być stanu wolnego, młode wiekiem i wiejskiego pochodzenia. Wszystko po to, by jak najlepiej rozumiały wiejskie dzieci i z oddaniem im służyły. Bł. Edmund zdawał sobie sprawę z ważności wczesnego wychowania oraz z konieczności dobrego przygotowania ochroniarek do spełniania tej misji. Sprawie tej poświęcił wszystkie swe siły, zdolności i talent pedagogiczny. Gdy zaczęło przybywać ochronek i ochroniarek wówczas u Bojanowskiego zrodziła się myśl i pragnienie, by dzieło to włączyć w nurt życia Kościoła poprzez nadanie mu Reguły zakonnej. Reguła ta stała się  drogowskazem w życiu duchowym ochroniarek – służebniczek, jak i w pracy wychowawczej z dziećmi. Dawała też podstawę do zakładania i funkcjonowania ochronek.

Dla Edmunda Bojanowskiego ochronka jest miejscem, w którym ochrania się dzieci od niebezpieczeństw i współczesnych zagrożeń oraz gdzie szanuje się, zachowuje i nie narusza tego, co w człowieku święte. Pierwszym zadaniem ochronek jest wychowywanie  dzieci w sposób integralny, z  uwzględnieniem wszystkich sfer ich rozwoju: psychicznej, fizycznej i duchowej. Drugim zadaniem jest kształcenie. Wychowanie w ochronkach odbywa się w odniesieniu do natury, historii i religii. Obejmuje  dwie rzeczywistości – doczesną i wieczną, które w codzienności życia wzajemnie się przenikają.

Dla bł. Edmunda źródłem odnajdywania prawdy o człowieku, prawach jego rozwoju i celu ostatecznym jest Boże Objawienie. W swoim systemie wychowawczym kieruje się biblijną koncepcją człowieka jako osoby, a za cel wychowania uznaje, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi.

Bojanowski w pracy wychowawczej z dziećmi bardzo ważną rolę przypisywał ochroniarce. Podkreślał  konieczność dawania przez nią przykładu życia wartościami chrześcijańskimi i narodowymi. Dzieci miały uczyć się żyć przez naśladownictwo.

Spoglądając na naszą Rodzinę Zakonną z perspektywy 170 latach  nie mamy wątpliwości, że najważniejszym zadaniem apostolskim jest nadal opieka i wychowanie dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Misja ta tak dalece jest utożsamiana ze służebniczkami, że jeszcze do niedawna na określenie domu sióstr używano nazwy „Ochronka”.

Dziękujemy dziś dobremu Bogu za ogrom łask, jakie stały się udziałem Zgromadzenia przez te wszystkie lata i że błogosławił dziełu prowadzenia ochronek. Wyrażamy głębokie pragnienie, by nadal, zgodnie ze wskazaniami Założyciela, dzieci, jako najdroższy skarb Jezusa Pana, starannie i z miłością pielęgnować zaszczepiając w ich młode umysły dziecięce prawdziwe i głębokie poznanie Chrystusa oraz gorącą miłość ku Bogu i  bliźnim.

Bł. Edmund Bojanowski zachęcał do pielęgnowania wartości chrześcijańskich i rodzinnych oraz do poszanowania rodzimych zwyczajów i tradycji. Podążając jego śladami pragniemy wspierać rodziny w pełnieniu ich funkcji wychowawczej w obecnej rzeczywistości.  Dlatego zapraszamy do odwiedzania naszej nowej strony internetowej www.wychowanie.siostry.net.

s. Małgorzata Kaput SBDNP