Ochronka w Szebniach

09-02-2016 | Ochronki

Ochronka

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP

Przedszkole Niepubliczne w Szebniach

 

Kontakt:


38 – 203 Szebnie  38
woj. podkarpackie

tel. 13/ 442 85 44

e-mail: ochronkaszebnie@wp.pl

Personel Ochronki

Dyrektor:
s. M. Zofia Zymróz

Grupa „Słoneczka”:

s. M. Agata Noskowicz – nauczyciel prowadzący
Karolina Pabian – pomoc nauczyciela

Grupa „Pszczółki”:

s. M. Agnieszka Betlej – nauczyciel prowadzący
Jolanta Garbacik – pomoc nauczyciela

Zajęcia dodatkowe prowadzą:
Firma „Angielski z dojazdem” – język angielski
Barbara Sługocka-Wilk – zajęcia logopedyczne
Patrycja Józefowicz – zajęcia umuzykalniające
Jerzy Łaba – zajęcia rytmiczno-taneczne
Pozostali pracownicy:

s. M. Tobiasza Cholewicka – kucharka
Krytyna Godek – pomoc kuchenna
Adam Fortuna – konserwator – pracownik gospodarczy

 

 

Specyfika wychowania w Ochronkach

Ochronki są przedszkolami z właściwą sobie specyfiką, która wynika z misji i posłannictwa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek określonych przez Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego.

Specyfika ta wyraża się w:

 • Wychowaniu integralnym zmierzającym do pełnego rozwoju dziecka, w którym osoba wychowawczyni kierując się dobrem dziecka, zgodnie z jego indywidualnymi zdolnościami, wspiera wychowanka unikając uczestnictwa w tendencjach wychowania do wybujałego indywidualizmu zorientowanego nadmiernie na sukces czy ograniczenia jedynie do wyrównywania braków. Czyni to poprzez osobisty przykład, przekaz wartości, podawane treści, umiejętnie dobrane metody i środki wychowania, odpowiednio dostosowane do wieku i możliwości dziecka oraz stałą współpracę z jego rodziną.
 • Działaniach, które podejmują Siostry w poczuciu pełnienia misji służby wartościom, zmierzając do ochrony i urzeczywistniania wartości oraz godności osoby wychowanka poprzez odkrywanie i rozwijanie jego darów nadprzyrodzonych i naturalnych w odniesieniu do rzeczywistości, w jakiej żyje i do jakiej zmierza.
 • Pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej nastawionej na udział w szeroko pojętych działaniach integracyjnych dotyczących zróżnicowania co do stanu zdrowia, sprawności, statusu społecznego, materialnego oraz różnic pokoleniowych.
 • W realizacji misji i wizji pracy wychowawczej podejmowanej przez Siostry
  w ochronkach, w której należy podkreślić nade wszystko specyfikę klimatu wychowawczego i wynikające z niego konsekwencje dla osób pracujących i całych środowisk związanych z ochronkami.
 • Zakresie tych oddziaływań w ochronkach, który przekracza wymiar jedynie widzialny, rozszerzając się na wymiar łaski i transcendencji, w tym także na ideały i wartości związane z życiem codziennym, a dotykające tajemnicy świętych obcowania i nadprzyrodzoności.

 

Program wychowania przedszkolnego

program wychowania„Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bo­ja­now­skie­go, został napisany przez Siostry Ochroniarki ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich.

Podstawę do opracowania programu stanowią: chrześcijańska koncepcja człowieka, teoretyczne przesłanki pedagogiki personalistycznej wyrażone w integralnej pedagogice przedszkolnej w systemie i koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, kon­cepcja integralnego wychowania Stefana Kunowskiego, charyzmat Sióstr Służebniczek, któ­rym jest służba dzieciom, ubogim i chorym, wiedza i praktyka pedagogiczna wynikająca z tradycji i współczesnej działalności oświatowej i opiekuńczo-wychowawczej Zgromadzenia oraz obowiązująca Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Rozpo­rządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014, poz. 803).

W formułowaniu celów oraz tworzeniu programu korzystano ze współczesnych osiągnięć nauki i praktyki pedagogicznej, aby w sposób odpowia­dający aktualnej rzeczywistości wychowania przed­szkol­nego, za­adoptować to, co wynika ze specyfiki integralnej pedagogiki w systemie wychowania bł. E. Boja­nowskie­go. Zawiera ona konkretne ideały i wzory osobowe, jasno określoną misję i wizję działalności opiekuńczo-wychowawczej w ochron­kach-przed­szko­lach, koncepcję wychowania i pracy dydaktycznej, które razem czynią oparty na nich program wychowania przedszkolnego nie jako alternatywną wobec innych, ale wręcz bardzo atrakcyjną i potrzebną współcześnie propozycję dla rodziców i nauczycieli.

Do programu wychowania przedszkolnego został opracowany przewodnik metodyczny w dwóch częściach „Ochronić wychowując”. Zawiera on tygodniowe plany pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz propozycje praktycznej ich realizacji w ciągu dnia. Podaje również przykłady rozwiązań ułatwiających nauczycielowi prowadzenie obserwacji i diagnozy przedszkolnej.

 

Zasady współpracy z rodziną

Mając na uwadze i doceniając fakt, że rodzina jest dla dziecka naturalnym środowiskiem wychowawczym, w którym rozwija się osobowość dziecka, gdzie nabywa ono podstawowych nawyków i otrzymuje wzory zachowań ochronka podejmuje stałą współpracę z rodzicami.

Właściwie zorganizowana współpraca obu środowisk wychowawczych w przekazie systemu norm i wartości, integralnym rozwoju i wychowaniu dziecka oparta jest na następujących zasadach:

 • Zasada jasnego informowania rodziców o specyfice wychowania w ochronce, zasadach współpracy z rodziną oraz konsekwentnego ich przestrzegania dla osiągnięcia celu wychowania w ochronce.
 • Zasada pierwszeństwa prawa rodziców do wychowania dzieci (mowa o prawie naturalnym) z uwzględnieniem ich praw rodzicielskich, także w związku z planowaniem działań wychowawczych w ochronce.
 • Zasada pomocniczości polegająca na służbie rodzinie i niesieniu jej pomocy w wychowaniu dziecka.
 • Zasada indywidualnego podejścia do dziecka i jego rozwoju oraz rozwoju wspólnoty osób. Podkreśla się respekt wobec tajemnicy dziecka, a uwzględniając wychowanka, jako pierwszy faktor wychowania, jego wartość jako osoby.
 • Zasada indywidualnego podejścia do potrzeb, możliwości i problemów rodziny.
 • Zasada współpracy podmiotowej – wypracowywanie wspólnego stanowiska siostry nauczycielki i rodziców wobec dziecka i współdziałanie w procesie jego integralnego wychowania.
 • Zasada rzetelnego i dyskretnego informowania rodziców o postępach dziecka, jego problemach i potrzebach dostrzeganych w trakcie realizacji zadań wychowawczo–dydaktycznych i opiekuńczych.
 • Zasada angażowania rodziców w życie ochronki i jej funkcjonowanie – np. rada rodziców, zebrania rodziców.
 • Zasada organizowania różnych form czynnego zaangażowania rodzin w uroczystości religijne, patriotyczne i okolicznościowe, w spotkania integracyjne, rekreacyjne, formacyjne, także z udziałem specjalistów.

 

 

Rekrutacja

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko 2,5 letnie na wniosek jego rodziców.

Na wolne miejsca w przedszkolu w pierwszej kolejności przyjmowane są:

 • dzieci już uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym oraz ich rodzeństwo;
 • dzieci z rodzin zagrożonych i niewydolnych wychowawczo;
 • dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych;
 • dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących potomstwo;
 • dzieci obojga rodziców pracujących,
 • dzieci na pełny pobyt (9 godz. dziennie).

 

Zapisy dzieci na nowy rok szkolny odbywają się w dniach od 1.III. do 31.III. w godzinach 8.00 -15.00 w kancelarii przedszkola.

Lista dzieci przyjętych zostaje wywieszona do dnia 15 kwietnia w budynku przedszkola.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu dopuszcza się możliwość przyjęcia dzieci w ciągu roku szkolnego.

 

Opłaty

Za pobyt dziecka w przedszkolu naliczane są opłaty:

WPISOWE – jeden uśmiech i … gotowe!

CZESNE – 50 zł za miesiąc (opłata ta nie podlega ulgom ani odpisom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu)

WYŻYWIENIE – 4 zł za każdy dzień (kwota ta podlega odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu). Wysokość stawki żywieniowej może ulec zmianie od nowego roku szkolnego w zależności od cen produktów spożywczych lub innych kosztów związanych z funkcjonowaniem kuchni.

ZAJĘCIA DODATKOWE :

Język angielski – 3 zł za jedno zajęcie w miesiącu
Rytmika – 3 zł za jedno zajęcie w miesiącu

Zajęcia taneczne – 4 zł

Zajęcia logopedyczne – 6 zł

UWAGA!

Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku, gdy rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole i wyżywienie, podczas kiedy warunki materialne rodziny nie upoważniają do korzystania z zapomóg i zwolnień.

 

Galeria wydarzeń

Dzień chłopaka

Odwiedziny Pań z Koła Gospodyń wiejskich

Konkurs – Wiosenne barwy i słówka

Jasełka 2016