Godzina Łaski – Rozważania Różańcowe

Wprowadzenie

Godzina Łaski to szczególny czas ofiarowany nam 8 grudnia zachęca do czuwania od 12-13 godziny. Objawiając się w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia 1947 roku włoskiej pielęgniarce Pierinie Gilli Maryja powiedział :

“Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.     Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia”.

 

Trwajmy w zjednoczeniu z Tą, która jest naszą Matką, Mistrzynią  Strażniczką i skarbnicą Łask. Niepokalaną Całą Piękną zachwycił się przed laty bł. Edmund Bojanowski. Odkrywając tajemnicę Jej Niepokalanego Poczęcia. Jej przejrzystość a zarazem zwyczajność sprawiła, że zapragnął, aby była Ona coraz bardziej znana przez codzienną posługę Służebniczek. Odkrył Ją Niepokalaną jako Tą którą Bóg napełnił Łaską.

 

Jego miłość i zachwyt Jej prostotą i pokorą ukazuje zapis z Reguły, który w dniu Patronalnego Święta wybrzmiewa szczególnie z mocą:

 

 … ta najmniejsza i najuboższa społeczność, cała się na służbę Bogarodzicy Dziewicy Maryi bez zmazy pierworodnej poczętej oddaje, pełna dziecięcej cnoty, uszanowania, pobożności i miłości ku Niej, żywot Jej najświętszy i jego przezacne tajemnice myślą ciągle rozważać i sercem czule ogarniać i uczynkami pilnie naśladować, aby tym sposobem w rzeczy samej zasłużyła tym imieniem nazywać się, które sobie przyjęła, to jest Służebniczek tejże Bogarodzicy Dziewicy Maryi, w której zawsze czczona, wysławiana i wywyższona będzie Trójca Przenajświętsza, Bóg błogosławiony na wieki” (Reguła)

 

Tajemnica pierwsza Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Wszedłszy do Niej, anioł…” Słowo Boga weszło do Maryi, aby z Nią rozmawiać. Rozmowa nie toczyła się na zewnątrz Niej. Ona toczyła się w Niej. Maryja jest wrażliwa na Boga nie tylko w swoim domu, w swojej codzienności. Ona dopuszcza Słowo do siebie, do swego serca, do miejsca najbardziej osobistego.

 Maryja modliła się wszystkimi wydarzeniami swojego życia odnajdywała się w Bogu od Zwiastowania przez Egipt, Nazaret Jerozolimę po Golgotę. Taką Maryję odkrył bł. Edmund niech Uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia otwiera nas na Łaski dane światu, Kościołowi przez Niepokalaną.

 

Tajemnica druga Nawiedzenie Świętej Elżbiety

Matka Boża pięknieje w powołaniu, nie oddala się od swojej życiowej drogi, nie ucieka od codziennego, zwyczajnego życia, od swoich bliskich. Jeszcze bardziej się do ich zbliża. Maryja zasłuchana w Słowo zbliża się do Józefa czy Elżbiety i Zachariasza. Poszła z pospiechem aby dzielić radość Elżbiety. Oddanie to Jej imię. Ona nigdy nie myśli o sobie. Maryja modląca się słowami zwiastowania rodzi się do nowego życia. Słowo czyni w Niej wszystko nowe. Gdy pozwalamy, aby ugodziło nas światło wydobywające się ze słowa boga, wtedy zaczyna się ono przenosić na innych.

Bł. Ojciec Założyciel w Liście do s.Marianny zachęca służebniczki:

Niech to święte życie serca Waszego świeci w całem domowem życiu Waszem, niech wypełnianie obowiązków, jakie Bóg Wam zleca, praca nauka, miłosierne uczynki, cierpliwość miłość siostrzeńska i miłość ku dziadkom, i miłość ku cierpiącym bliźnim, staną się jakoby ciągłą modlitwą i nabożeństwem. List do siostry Marianny Melcer z 29 VIII 1867

 

Tajemnica trzecia Narodzenie Pana Jezusa

Miriam w Betlejem zachowuje się podobnie jak w rodzinnym domu w Nazarecie. Pozwala, aby Słowo zajęło Jej serce. Ona pozwala, aby Słowo rozpaliło ją wewnętrznie. Serce Maryi pała. Ona potrafi ogrzać nim zimną stajnię. Przy Maryi nigdy Jezusowi nie było zimno. Trzeba pozwolić Słowu rozpalić w naszym sercu ognisko, przy którym mógłby ogrzać się Bóg i każdy, kto się do nas zbliża. W Ewangelii Łukasza widzimy milczącą Maryję, która owija Pierworodnego w pieluszki i kładzie Go w żłobie. Trwa Jej medytacja, kiedy tuli do siebie drżące, maleńkie Dziecko i kiedy każdym swoim dotknięciem czuje kruchość Maleństwa. Maryja teraz musi powiązać słowo z Nazaretu z tym czego doświadcza w Betlejem. Maryja wnikała w słowa aniołów, przekazane przez pasterzy, i łączyła je z wcześniejszymi słowami anioła Gabriela oraz tym, co się teraz wydarzyło na Jej oczach. Maryja uczy się rozpoznawać w tym, co dzieje się w nocy, w stajni, Boski sens wydarzeń. Każdy z nas ma swoje Nazaret i Betlejem. Zdarzają się w naszym życiu dni anielskie, jak zwiastowanie w Nazarecie, i dni o kolorze ciemniej nocy, jak w stajni w Betlejem.

W Ogólnym Planie Formacji czytamy:

Nasza duchowa płodność staje się możliwa przez otwarcie się na przyjęcie Słowa, aby swym bezwarunkowym poświęceniem i żywym świadectwem przyczyniać się do rozwoju „nowej ludzkości”. Mamy tu przykład w Maryi, która zgadzając się na Słowo Boże, stała się Matką Jezusa, a przyjmując zbawczą wolę Bożą całym sercem, całkowicie poświęciła samą siebie, jako służebnicę Pańską, osobie i dziełu swego Syna, pod Jego zwierzchnictwem i wespół z Nim z łaski Boga wszechmogącego służąc tajemnicy Odkupienia.

 

Tajemnica czwarta Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Uwierzyła, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Zmieszanie i przestrach nie przeszkadzają Jej tęsknić i wierzyć. Choć się boi tego, co słyszy, pragnie, aby się spełniło. Jeśli podobnie jak Maryja przyjmiemy z uległością wolę Boga, przeżyjemy drżenie i fascynację wobec Jego zamiarów. Drżenie ujawni prawdę o naszych hołubionych zabezpieczeniach, o naszej kruchości i  biedzie, o naszym egoizmie.  Fascynacja uświadomi nam raz jeszcze, że słowo Boga zawsze zadziwia i że spełnia swoje obietnice ponad wszelkie oczekiwania.

 

W Ogólnym Planie Formacji zachęcone jesteśmy do odkrywania w Maryi wzoru oddania i modlitwy:

Maryja jest wzniosłym przykładem doskonałej konsekracji, wrażającej się w pełnej przynależności do Boga i całkowitym oddaniu się Jemu. Otwarta na Ducha Świętego i napełniona Nim, odpowiedziała „fiat” na objawienie Bożej woli i wyśpiewała swe uwielbienie w Magnificat. Ona jako Matka niesie Chrystusa w swych ramionach, a jednocześnie wypełnia najdoskonalej  Jego wezwanie do kroczenia za Nim w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie.

 

Tajemnica piąta Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Niepokalana nauczy nas mocy miłowania także poprzez to, co w nas słabe i grzeszne. Rozpoznanie Jej obecności w naszym życiu staje się głębsze poprzez poznawanie prawdy o miłości Boga i naszej słabości. Im więcej Boga, tym więcej Pełnej Łaski.  Ojciec Edmund 8 grudnia dzień Niepokalanego Poczęcia spędził na modlitwie pisząc … byłem cały dzień w kościele. Przy świecy zacząłem nabożeństwo, przy świecy skończyłem

Bł. Edmund Bojanowski przez codzienną więź z Maryją wiedział, że Jej można zaufać. Do Niej przychodził w każdym smutku jak dziecko z ufnością przychodzi do matki. Doświadczenie kontemplacji pozwala przeżywać codzienność jako świętą przestrzeń, w której Jezus jest z nami i kształtuje serce poprzez codzienne, zwykłe wydarzenia odczytywane w świetle Jego Słowa;

 

Niewiasto oczekująca módl się za nami
Panno zasłuchana w Słowo módl się za nami
Wzorze milczenia módl się za nami
Przewodniczko na drodze do Chrystusa módl się za nami

 

Rozważania różańcowe  to propozycja odkryta w czytaniu i rozważaniu Biblii, Ogólnego Planu Formacji oraz książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS „Całą Piękna Maryja”.